Zadzwoń: Rejestracja ogólna 22 774 51 51   |    e-mail: rejestracja@nzozlegionowo.pl

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) udzielane są ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ, poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji wyboru, a także uczniom objętym opieką pielęgniarki szkolnej.

DEKLARACJE

 1. DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ –  Deklaracja Lekarza POZ-pobierz pdf
 2. DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJDeklaracja Położnej POZ – pobierz pdf
 3. DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ –  Deklaracja Pielęgniarki POZ – pobierz pdf

Pacjent ma prawo do bezpłatnego wyboru podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż dwa razy w roku. Wyboru lub zmiany dokonuje się bezpośrednio u świadczeniodawcy w przychodni i nie trzeba tego faktu potwierdzać w oddziale Funduszu. Opieka medyczna w ramach POZ obejmuje konsultacje lekarza medycyny rodzinnej, opiekę pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej, pielęgniarki medycyny szkolnej w środowisku nauczania, położnej środowiskowo – rodzinnej, diagnostykę laboratoryjną, USG, RTG,  bilanse dzieci i szczepienia ochronne,  profilaktykę zdrowotną, edukację pacjentów oraz promocję zdrowego trybu życia.

Świadczenia w POZ realizowane są

od poniedziałku do piątku

(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy),

w godzinach od 8.00 do 18.00.

Kontakt pod nr. tel.:

22  774 – 51 – 51

22  767 – 07 –  50

22 767 – 07 –  63

602  575  241

Pacjent może rejestrować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.

 

Wizyty domowe

Wizyty w domu pacjenta realizowane są w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi, zgodnie z harmonogramem pracy poradni oraz  po uzgodnieniu wizyty z lekarzem rodzinnym.

Pacjenci mogą zgłaszać potrzebę wizyty domowej osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00.

tel. 22 774 – 51-51

Zgłoszenia wizyt, które muszą być zrealizowane w dniu zgłoszenia Rejestracja przyjmuje do godziny 10:00.

Konsultacje telefoniczne

Informujemy, że w NZOZ ,, LEGIONOWO”  istnieje możliwość konsultacji telefonicznych  z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w godzinach pracy lekarza.

Pacjenci mogą zgłaszać potrzebę rozmowy telefonicznej w Rejestracji. Pracownik Rejestracji przyjmując zgłoszenie przekaże Państwu najbardziej prawdopodobny termin, w którym należy spodziewać się telefonu od lekarza.

Zakres opieki sprawowanej przez lekarza

Pacjentom, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza POZ, przysługują m.in.:

 • badania i porady lekarskie,
 • bezpłatne badania diagnostyczne – decyzję o skierowaniu pacjenta na badania podejmuje lekarz. Lekarz POZ zobowiązany jest zlecać badania diagnostyczne, które znajdują się w jego kompetencjach, o ile są mu one niezbędne do postawienia diagnozy i leczenia pacjenta. Zlecone badania diagnostyczne pacjenci mogą wykonać bezpłatnie w siedzibie Przychodni na podstawie skierowania.  Lekarz POZ może wystawić skierowanie na kolonoskopię i gastroskopię. Pacjenci, którzy uzyskają skierowanie na te badania, mogą wybrać dowolna placówkę medyczną wykonującą badania i posiadającą umowę z NFZ,
 • obowiązkowe szczepienia ochronne,
 • transport sanitarny – w razie konieczności przewiezienia pacjenta do szpitala, poradni specjalistycznej lub na badanie diagnostyczne,
 • skierowania do poradni specjalistycznej lub na leczenie szpitalne,
 • skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe w placówkach działających   w oparciu o umowę z NFZ,
 • skierowania do opieki długoterminowej,
 • zlecenia na zakup niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (zlecenie wymaga potwierdzenia w oddziale wojewódzkim NFZ),
 • recepty na leki (lekarz POZ może wystawić receptę również na leki zalecone przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. specjalistę), o ile posiada pisemną informację od tego lekarza dotyczącą rozpoznania choroby pacjenta i zalecanej farmakoterapii),
 • orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie ubezpieczonego (jeżeli są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli są wydawane dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego).

Zakres opieki sprawowanej przez pielęgniarkę POZ

Pielęgniarka POZ sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej pacjentami realizując   procedury medyczne takie jak:

 • świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 06 r. ż., w tym:
  • wizyty patronażowe
 • testy przesiewowe
 • świadczenia profilaktyki gruźlicy;
 • świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta;
 • świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ,
 • świadczenia pielęgnacyjne

Zakres opieki sprawowanej przez położną POZ

Położna  POZ sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej pacjentami realizując   procedury medyczne takie jak:

 • edukację w zakresie planowania rodziny;
 • opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu, w tym edukację przedporodową realizowaną u kobiet w ciąży (w tym w ciąży wysokiego ryzyka), począwszy od 21. (dwudziestego pierwszego) tygodnia ciąży do terminu rozwiązania;
 • opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2. (drugiego) miesiąca życia, realizowaną w ramach wizyt patronażowych;
 • opiekę w chorobach ginekologicznych, w tym opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej obejmującą okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej, realizowane na podstawie skierowania lekarza oddziału, który wykonał operację;
 • opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

Zakres opieki sprawowanej przez pielęgniarkę medycyny szkolnej

 • świadczenia profilaktyczne, w tym wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych,
 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć,
 • doradztwo dla dyrektora szkoły zgodnie z posiadanymi kompetencjami,

Programy edukacyjne

NZOZ ,,LEGIONOWO”  troszcząc  się o swoich Pacjentów prowadzi  programy edukacyjne  oraz promocję zdrowia w zakresie:

 • cukrzycy,
 • nadciśnienia,
 • nadwagi,
 • zmian zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa,
 • nikotynizmu.

Harmonogram pracy lekarzy POZ

Lekarze Interniści

 • Arkadiusz Dąbrowski
 • Komański Przemysław

Lekarze Pediatrzy

 • Sławomir Jakubowski
 • Elżbieta Kowalska
 • Katarzyna Rusek
 • Monika Kosobudzka – Jonko

Lekarze Rodzinni

 • Wojciech Lewandowski
 • Sławomir Jakubowski
 • Monika Kosobudzka – Jonko

Lekarze pracujący pod nadzorem

 • Natalia Ganuszewicz 

 

W przychodni dostępne są odpłatne  szybkie testy diagnostyczne  -wynik pacjent otrzymuje po kilu minutach –  szczegółowe informacje w zakładce ,, aktualności „

 

Z radością informujemy, że dnia 10.10.2019r. Minister Zdrowia wyróżnił Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Legionowo, przyznając jej tytuł JEDNOSTKI AKREDYTOWANEJ potwierdzony Certyfikatem nr 2019/P/98.
Zespół wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości z Krakowa po ocenie realizowanych przez nas standardów przyznał ocenę w wysokości 89%.
Jest to niewątpliwy sukces, na który pracował cały zespół a tak wysoki wynik jest najlepszym dowodem, że nasza Przychodnia świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie. 

masz pytanie na, które nie znalazłeś odpowiedzi?

Zadzwoń do nas! Udzielimy Ci szybkiej i profesjonalnej odpowiedzi.
Nasza rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 21:00

22 774 51 51